top of page

ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยงของแต่ละประเทศ

  • ทางบริษัทขออนุญาตคงเนื้อหาของข้อกำหนดของแต่ละประเทศเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อคงต้นฉบับเดิม และป้องกันความเข้าใจผิดในการใช้ภาษา

  • เนื่องจากในหลายๆประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกฏหรือข้อกำหนดในการนำเข้าตลอดเวลา เพื่อความถูกต้องกรุณาเช็คที่เว็บไซต์ของรัฐบาลหรือติดต่อเราอีกครั้งเพื่อคอนเฟิร์ม

Greenland
Maxico
Netherlands Antilles
Panama
Peru
Argentina
Bahamas
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
French Guiana
Syria
Turkey
Yemen
Bahrain
Egypt
Iran
Iraq
Jordan
Lebanon
Oman
Qatar
Saudi Arabia

AMERICAS

EUROPE

MIDDLE 

EAST

AFRICA

Morocco
Somalia
Ethiopia
Nigeria
Kenya
Namibia
Malawi
Uganda
Zimbabwe
Tanzania
bottom of page