top of page

บริการส่งออกสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ

การนำเข้าและส่งออกสัตว์เลี้ยงไปยังต่างประเทศต้องใช้เวลาในการเตรียมพร้อมสัตว์เลี้ยงให้พร้อมเดินทาง ทั้งนี้ แต่ละประเทศยังมีข้อกำหนดในการนำเข้าหรือส่งออกที่ต่างกัน เช่น กลุ่มประเทศ EU ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ มีข้อกำหนดให้สัตว์เลี้ยงต้องตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า หรืออาจมีบางประเทศที่ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเดินทางแบบ Checked Baggage  ดังนั้นการส่งออกสัตว์เลี้ยงหรือนำสัตว์เลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป อีกทั้งเมื่อเกิดข้อผิดพลาด อาจจะทำให้เสียทั้งเงินและเวลา

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ในการนำเข้า-ส่งออกสัตว์เลี้ยงมากกว่าร้อยตัวต่อปี อีกทั้งยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองจาก IPATA องค์กรที่มีสมาชิกมากกว่า 840 องค์กร จาก 84 ประเทศทั่วโลก รวมถึงสายการบิน ทีมสัตวแพทย์ และทีมของเราที่ได้ผ่านการอบรมจากสมาคมขนส่งระหว่างประเทศ (LAR: Live Animal Regulations course) ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราสามารถส่งสัตวเลี้ยงของลูกค้าไปยังทุกประเทศทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย


 

บริการของเรา
 

- เตรียมตัวสัตว์เลี้ยงของลูกค้าก่อนการเดินทาง เช่น ฝังไมโครชิพ วัคซีน และตรวจเลือดต่างๆ โดยทางบริษัทสามารถร่วมงานกับสัตวแพทย์ประจำของลูกค้าเพื่อเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงของลูกค้าให้ถูกต้องตามตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์และประเทศปลายทาง

- ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงเดินทางพร้อมกับผู้โดยสาร (Checked Baggage และ Pet in the cabin)

  • ทางเรามีบริการของเอกสารกับกรมปศุสัตว์ (health certificate, export permit ร.9 ), Import permit จากปลายทางในกรณีที่ประเทศปลายทางมี Import permit 

  • บริการช่วยลูกค้าเช็คอินและประสานงานกับทางสายการบินที่ลูกค้าใช้เดินทางในการนำสัตว์เลี้ยงไปด้วย


 - ในกรณีที่เดินทางแบบ Cargo
    บางประเทศมีข้อกำหนดให้สัตว์เลี้ยงสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แบบคาร์โก้เท่านั้น เช่น ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ และ
    สหรัฐญอาหรับเอมิเรสต์ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง ทางเรามีบริการ

  • วางแผนการเดินทางให้กับสัตว์เลี้ยง 

  • บริการขอเอกสารกับกรมปศุสัตว์ (health certificate, export permit ร.9 ), Import permit จากปลายทางในกรณีที่ประเทศปลายทางมี Import permit 

  • จองไฟล์ทกับทางสายการบิน

  • เดินพิธีการทางศุลการกรขาออกจากฝั่งไทย และเดินพิธีการทางศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง

 

- บริการจัดหากรงสำหรับเดินทางที่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของสามคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(IATA) หรือตามที่ที่สายการบินกำหนด 


- บริการส่งสัตว์เลี้ยงไปยังบ้านลูกค้า หลังจากเสร็จสิ้นการเดินพิธีการทางศุลกากรประเทศที่ปลายทาง

หรือ เลือกประเทศปลายทางด้านล่างเพื่อดูข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

เลือกประเทศปลายทางด้านล่าง เพื่อดูข้อกำหนดในการนำเข้าในแต่ละประเทศ

Beware of
PET SCAM!

Do not get scammed!  There scammers are criminals. Their goal is to take your money. They will lie, they will assure you of their faith and religion - anything to get your money! They use the names of legitimate pet shippers; they pirate websites; they illegally use logos of other companies. If you see an offer that it too good to be true, it probably is. IT PROBABLY IS A SCAM

bottom of page