top of page

ขั้นตอนการดำเนินงานของเรา

ขั้นตอนการเตรียมตัวสัตว์เลี้ยง

 • เราตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากลูกค้าว่าถูกต้องหรือตรงตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางหรือไม่

 • เราติดต่อกับสัตวแพทย์ของลูกค้าเพื่อให้สัตวแพทย์ดำเนินการตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง เช่นวัคซีนหรือการตรวจเลือด

 • เราขอดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้าจากประเทศปลายทาง (ถ้ามี)

 • เราติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดถูกต้องตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

 • เราดำเนินการจองไฟล์ทให้กับสัตว์เลี้ยงกับสายการบินได้รับรางวัลด้านการขนส่งสิ่งมีชีวิตและมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย

 • เราเดินทางไปรับน้องหมาจากบ้านของลูกค้าเพื่อตรวจสุขภาพในการขอใบอนุญาตส่งออกจากกรมปศุสัตว์

ระหว่างการขนส่ง

ระหว่างการส่งออก

 • เราเดินทางไปรับสัตว์เลี้ยงจากที่บ้านของลูกค้าหรือสถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยง

 • เราเช็คอินสัตว์เลี้ยงกับทางสายการบิน พร้อมเดินพิธีการทางศุลกากรขาออก
   

ระหว่างการนำเข้า

 • เราเตรียมเอกสารในการนำเข้าล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน

 • เราเดินพิธีการทางศุลกากรเมื่อสัตว์เลี้ยงมาถึง

 • เรานำสัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่กักกันในกรณีที่ประเทศปลายทางกำหนดให้มีการกักกัน

 • ถ้าไม่มีการกักกัน เราดำเนินการส่งสัตว์เลี้ยงไปยังบ้านของลูกค้าหรือสถานรับฝากสัตว์เลี้ยง

หลังการขนส่ง

 • เราติดตามสอบถามอาการของสัตว์เลี้ยงเมื่อไปถึงบ้านใหม่

 • เราให้คำแนะนำหรือข้อมูลเกี่ยวกับสัตวแพทย์ หรือสถานรับฝากสัตว์ในประเทศปลายทาง

Are You Ready
to Move?
bottom of page